Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Wiecej informacji mozna znalezc w Polityce plików cookies.
Kliknij w ten tekst aby zaakceptować i więcej nie pokazywać tego komunikatu.
Home

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Sebastian Nowak Kancelaria nr X w Poznaniu

Dyżur komornika: poniedziałki 8:00 - 10:00 oraz 14:00 - 16:00

LicytacjeRada Izby Komorniczej w Poznaniu
Kancelaria czynna: w poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-13:30

INFORMACJE

  W dniu 31-05-2024 kancelaria komornicza będzie zamknięta. Kontakt z komornikiem będzie możliwy pod nr tel. 728 667 775 oraz adresem email: poznan.nowak@komornik.pl.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.  Zadaniem komornika jest przede wszystkim wykonywanie orzeczeń dotyczących roszczeń cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego.  Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów np. dokonuje zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza. 

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Za pośrednictwem platformy EPU wierzyciel ma możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego do wybranego komornika. Wierzyciel może również dostarczyć do komornika wniosek wraz z tzw. wydrukiem weryfikacyjnym. Komornik weryfikuje wówczas przedłożony dokument za pośrednictwem platformy EPU, a w przypadku potwierdzenia jego zgodności wszczyna postępowanie egzekucyjne.

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Dostęp do danych zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych umożliwia szybką realizację spraw: wyszukiwanie nieruchomości dłużnika oraz dokonanie zajęcia.

CPD

Centrum Personalizacji Dokumentów

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, działając w imieniu Ministra SWiA, zgodnie z zapisami art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności udostępnia komornikowi dane z rejestru PESEL drogą elektroniczną.

OGNIVO

Elektroniczne zapytania o rachunki bankowe oraz zajęcia

Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami uczestniczącymi w systemie a komornikiem.

​CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów  i Kierowców

W bazie CEPiK widnieją informacje m.in. na temat marki i modelu pojazdu, roku produkcji, VIN, ewentualnych współwłaścicieli, daty nabycia i zbycia.

ZUS PUE

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Dzięki Platformie Usług Elektronicznych udostępnionych komornikowi, możliwe jest złożenie zapytania we właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ustalenie majątku dłużnika.

WŁAŚCIWOŚĆ

 

Zgodnie z art. 10  ustawy o komornikach sądowych, komornik działa na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. Aktualny spis ulic i miescowości znajdujących się we właściwosci Sądu Rejonowego-Poznań Stare Miasto w Poznaniu można znaleźć na stronie internetowej sądu:

https://poznan-staremiasto.sr.gov.pl/wlasciwosc-miejscowa,m,m1,220

Wszelkich wpłat w toku postępowania należy dokonywać na rachunek bankowy do wpłat: PKO BP S.A. 72 1020 4027 0000 1002 1395 7628 (w polu "tytułem" należy podać sygnaturę sprawy KM, GKM, KMS, KMP, KMN) 

INFORMACJA

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Sebastiana Nowaka Kancelaria Komornicza w Poznaniu.

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Sebastian Nowak Kancelaria Komornicza w Poznaniu (dalej „Kancelaria”). Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych: e- mail: poznan.nowak@komornik.pl tel.: 728 667 775 adres: os. B. Chrobrego 117/29, 60-681 Poznań. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych. W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe,

szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji. Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa.

 

Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy dany osobowych związanych z rekrutacją.

Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii. Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail: poznan.nowak@komornik.pl, telefonicznie: tel. 728 667 775 lub pisemnie na adres: os. B. Chrobrego 117/29, 60-681 Poznań. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa. Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne). Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą. Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji. Dane kontaktowe do Inspektora Danych: Roman Kwieciński email: iod.poznan.007@komornik.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej - RODO, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Sebastian Nowak Kancelaria Komornicza Nr X w Poznaniu informuję: Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Sebastian Nowak Kancelaria Komornicza Nr X w Poznaniu os. B. Chrobrego 117/29, 60-681, tel. 728 667 775. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii lub/oraz poprzez adres e-mail iod.poznan.007@komornik.pl.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771). Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe nie przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c. W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c. – w tym przypadku adresatem skargi powinien być sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego. Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Klauzula informacyjna KIR https://www.kir.pl/o-nas/o-kir/rodo/

W oparciu o art. 164a ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych w zgodzie z art. 13 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych) dalej - RODO, informuję:
    I. Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych 
(art. 13 pkt 1 lit. a RODO)
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Sebastian Nowak Kancelaria Komornicza Nr X w Poznaniu  telefon 728 667 775.
    II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b RODO)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwiecinski .  Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii os. Bolesława Chrobrego 117/29 60-681 Poznań oraz poprzez adres e-mail iod.poznan.007@komornik.pl.
    III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c RODO)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 pkt 1 lit. c RODO oraz art. 9 pkt 2 lit. b ) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.
    IV.  Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e RODO) 
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.
    V. Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f RODO)
Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy. *
    VI. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a RODO)
Dane osobowe będą przechowywane przez Komornika Sądowego nie dłużej niż trzy lata od zakończenia postępowania, a zamknięte urządzenia ewidencyjne - nie dłużej niż trzy lata od ich zamknięcia, a następnie przekazane do Krajowej Rady Komorniczej w celu archiwizacji. 
    VII.  Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b RODO)
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych ustawowych zadań komornika przysługują następujące prawa realizowane wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c.:
    • prawo dostępu do danych osobowych,
    • prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
    • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Z uwagi na brak przesłanek wskazanych w przepisach RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

    VIII. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d RODO)
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw, w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c.IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e RODO)
    IX. Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e RODO)
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

    X. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f RODO)
Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany.

KONTAKT

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto w Poznaniu          Sebastian Nowak

Kancelaria Komornicza w Poznaniu

os. Bolesława Chrobrego 117/29
60-681 Poznań

​NIP: 7811788362, REGON: 366230908

PKO BP S.A. 72 1020 4027 0000 1002 1395 7628

tel. 728 667 775
poznan.nowak@komornik.pl